مشاوره رایگان آموزشی     ۰۹۴۲۶۰۰۱۱۲۱

شماره کشوری

کتاب های آموزشی

کتاب های سری جوانان و بزرگسالان:

کتاب etp1

انگلیسی از طریق فارسی 1

کتاب English Through Persian 1 – ETP 1 انگلیسی از طریق فارسی ۱ – انگیزش اولین کتاب از سری چهارگانه ی کتاب های سیستم آموزش زبان ETP در مقطع بزرگسالان بوده و مخصوص کسانی است که آشنایی پراکنده با زبان انگلیسی دارند اما قادر به صحبت کردن و کنشگری در آن نیستند.

کتاب etp1

انگلیسی از طریق فارسی 2

ضمن رعایت اصول عنوان شده در مورد کتاب پیشین، ETP1 ، دارای ویژگی های کتاب English Through Persian 2 – ETP 2   انگلیسی از طریق فارسی ۲ – جهش ضمن رعایت اصول عنوان شده در مورد کتاب پیشین، ETP1 ، دارای ویژگی های خاص خود نیز می باشد. ETP2 مانند ETP1  در ده بخش طراحی شده و از سمت راست خوانش می شود.

انگلیسی از طریق فارسی 3

کتاب English Through Persian 3 – ETP 3 – انگلیسی از طریق فارسی ۳  – “تعادل” سومین گام از پیوستار سیستم نوین آموزشی ETP است. این کتاب مانند دو کتاب پیشین در ده بخش طراحی شده اما از سمت چپ باز می شود و اصطلاحا انگلیسی خوان است.

انگلیسی از طریق فارسی 4

کتاب English Through Persian 4 – ETP 4 – انگلیسی از طریق فارسی ۴  – “تابش” آخرین کتاب مقطع بزرگسالان است. در این کتاب، بر تولید مستقل زبانی، ارزیابی آموخته های گام های پیشین، بازسازی تفکر شخصی از طریق ساختارهای فراگرفته شده، و شهامت ابراز خویشتن در تعاملات انسانی تکیه و تاکید شده است