مشاوره رایگان آموزشی     ۰۹۴۲۶۰۰۱۱۲۱

شماره کشوری

محتویات بسته آموزشی

ETPPACK

کتاب ETP1

(نسخه چاپی)

انگلیسی از طریق فارسی 1

اولین کتاب از سری چهارگانه ی کتاب های سیستم آموزش زبان ETP در مقطع بزرگسالان بوده و مخصوص کسانی است که آشنایی پراکنده با زبان انگلیسی دارند اما قادر به صحبت کردن و کنشگری در آن نیستند.

کتاب ETP2

(نسخه چاپی)

انگلیسی از طریق فارسی 2

 در کتاب ETP2، به مهارت های چهارگانه ی زبانی و سایر عناصر آن به لحاظ کمی و کیفی توجه بیشتری شده است. گفتنی است که آموزش زمان های اصلی زبان انکلیسی در کتاب ETP2 به پایان می رسد.

کتاب ETP2

(نسخه چاپی)

انگلیسی از طریق فارسی 2

 در کتاب ETP2، به مهارت های چهارگانه ی زبانی و سایر عناصر آن به لحاظ کمی و کیفی توجه بیشتری شده است. گفتنی است که آموزش زمان های اصلی زبان انکلیسی در کتاب ETP2 به پایان می رسد.

کتاب L.F.S

(نسخه چاپی)

Listeding for Speating

در کنار کتاب های بزرگسالان سیستم آموزش زبان انگلیسی ETP، این کتاب نقش مکمل آن ها را ایفا می کند و باعث توسعه ی مهارت های زبانی می شود.

کتاب L.F.S

(نسخه چاپی)

Listeding for Speating

در کنار کتاب های بزرگسالان سیستم آموزش زبان انگلیسی ETP، این کتاب نقش مکمل آن ها را ایفا می کند و باعث توسعه ی مهارت های زبانی می شود.

فیلم آموزش زمان ها

آموزش تصویری زمان های کتاب های ETP1 و ETP2

بیش از 340 دقیقه آموزش

 

فیلم آموزش زمان ها

آموزش تصویری زمان های کتاب های ETP1 و ETP2

بیش از 340 دقیقه آموزش

 

فایل صوتی تمامی کتاب ها

بیش از 18 ساعت

فایل صوتی تمامی کتاب ها

بیش از 18 ساعت

بسته آزمون و هرم های آموزشی

(نسخه چاپی)

سوالات و هرم های دروس همراه با پاسخنامه

بیش از 400 سوال

 

بسته آزمون و هرم های آموزشی

(نسخه چاپی)

سوالات و هرم های دروس همراه با پاسخنامه

بیش از 400 سوال

 

راهنمای مطالعه

(نسخه چاپی)

روش صحیح مطالعه تمامی بخش های کتاب با روش سیستم آموزشی فارسی محور و ایرانی دوست ETP.